Защо ERP ?

ERP (Enterprise Resource Planning) е интегрирана система за управление на бизнес процесите на компанията (предприятието), която обвързва дейността на всички отдели и звена и функционира, за да удовлетвори потребностите и специфични нужди на всеки един от тях.

ERP позволява автоматизиране на редица основни за съществуването на организацията дейности:

 • управлението на финансите и счетоводство
 • търговската дейност
 • производство
 • сервизна дейност
 • услуги
 • логистика
 • транспорт
 • управление на човешки ресурси
 • интернет търговия и услуги
 • взаимоотношения с контрагенти и партньори и др.

Независимо от заеманата позиция във фирмата – изпълнителен директор, IT консултант, бизнес анализатор или мениджър, Вие сте имали досег с термина ERP и без съмнение решението за преминаването към ERP система не се взима лесно.

Ако все още не сте сигурни дали трябва да изберете ERP или не разполагате с достатъчно информация за предимствата и повишената ефективност, която ще Ви осигури, ние ще Ви я предоставим.

Отличителните черти на ERP софтуера са:

 • обединява (интегрира) данните на компанията;
 • разглежда всеки отделен бизнес процес, като част от цялостната дейност ;
 • подпомага взимането на решения на всяко едно ниво от йерархията на организацията и увеличава ефективността на дейността в следствие на обективна, точна и навременна информация.
Обединена(Интегрирана) система

Единната база данни позволява еднократно въвеждане на информацията и достъпването ѝ от различни места по едно и също време, съобразено с индивидуалните права на всеки потребител.

Така например въвеждането на заявка във Вашия онлайн магазин, в същия момент се отразява в ERP системата и могат да бъдат предприети последващи действия – обработка, придвижване на стоката към отдел Логистика, издаване на необходимите документи /с възможност за издаване на фактури и осчетоводяване/ и изпращане на клиента.

Ориентация към бизнес процесите в компанията

Дейността на фирмата представлява множество свързани помежду си процедури или операции. Те съвместно определят бизнес процеси и реализирането им води до конкретни резултати. Пълноценното ѝ отразяване изисква ERP софтуерът да обхване всеки един от тях.

Повишаване ефективността от управленските решения

Достъпността на информация в точния момент позволява взимането на правилни и икономически оправдани управленски решения. Намалява се времето за реакция спрямо промените на пазара и се повишава конкурентността на фирмата.

Чрез работа с интегриран поток от данни се опростява и ускорява достъпа на управителя, подуправителите и ръководителите на отдели до необходимата им информация. Така те могат да се съсредоточат върху анализа и вземането на решения, получавайки информацията навреме без необходимост от изготвяне на отчети от техните служители.

Основни причини ЗАЩО Ви е необходим UniVersumERP
Пълна проследимост на действията на потребителите

Всяка въведена информация в софтуера във връзка с бизнес процесите се характеризира с:

 • Време на извършване
 • Потребител, извършил операцията
 • Работно място

Осигурява достъп до опита на водещи компании

UniVersumERP e изграден на базата на изучаване на дейността на клиентите си и трупане на опит и съобразяване с темповете на развитие на съвременната икономика.

Високо квалифициран екип от специалисти

Дългогодишният опит, множеството ни клиенти и допълнителната квалификация позволяват непрестанно професионално израстване на всички наши служители. Това осигурява висококачествени услуги на нашите клиенти.

Вградени CRM и Business Intelligence

Възможност за пълна адаптация към Вашите бизнес процеси и начин на работа

UniVersumERP разполага с възможност за разширение и адаптация към спецификите на Вашия бизнес и организация.

Мултиплатформена система

Съвременната технология използвана от UniVersumERP позволява работа върху най-разпространените в момента операционни системи – Windows, Linux, Mac OS.