UniVersumERP

Предимства


Вградени CRM и Business Intelligence Възможност за пълна адаптация към Вашите бизнес процеси и начин на работа Най – доброто съотношение цена/качество на пазара Корпоративен лиценз Дълготрайно сътрудничество и опит в голям брой индустрии с отчитане спецификата на условия в България. Високо квалифициран екип Отлична техническа поддръжка Гъвкав подход на пазара Мащабируемо решение Платформено независима Интеграция на много работни места Отворена комуникация с други приложения Гарантирана сигурност на системата Оптимизирано време за внедряване Свеждане до минимум рисковете при внедряване Доказано в практиката know how

UniVersum ERP включва следните функционалности


Управление на поръчки от клиенти и продажби Управление на снабдяване на доставки Склад и складова логистика Транспорт и транспортна логистика Финанси и парични потоци Управление на разходите Сервиз и сервизна дейност Производство
Планиране Управление на проекти Управление на POS системи и продажби на дребно Счетоводство Система за управление на отношенията с клиенти /CRM/ Онлайн магазин Бюджетиране Човешки ресурси
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ ОТ КЛИЕНТИ И ПРОДАЖБИ

Мениджърите по продажби имат информация за изпълнението на поръчки и спазването на срока, качеството на обслужване и текущите вземания.

Оперативни справки за историята на взаимоотношенията с клиент, движение на стока, поръчки и продажби, взети и приспаднати аванси, оферти, проформи, надхвърлени лимити, просрочени плащания.

Подсистемата, за управление на клиентски поръчки и продажби, служи за база при планиране на снабдяването и производството.

 • Единна база с контрагенти
 • Кредитни лимити
 • Схеми за формиране на цени, отстъпки и промоции
 • Управление на услуги, позволящи ползването и определен период от време /договори за наем/.
 • Рекламации.
 • Запитвания от клиенти, потърсени стоки
 • Оферти
 • Обслужване на приемно-предавателни протоколи и гаранционни карти
 • Обслужване на аванси, бонуси
 • Поръчки от клиенти, аванс по поръчка, срок за изпълнение
 • Анализ на поръчки - процент на изпълнение на поръчките, среден срок за изпълнение, забавени поръчки, отказани и анулирани поръчки
 • Одобрения на условия за продажба
 • Износ
 • Реекспорт
 • Преки и косвени разходи в процеса на продажба на стока
 • Комисионни договори
 • Управление на фискални устройства
 • Клиентски карти
 • Програми за “Лоялен клиент”
WEB портал

Интернет достъп до иформацията в UniVersumERP. Системата позволява оторизиран до-стъп на Вашите клиенти с цел по качественото и бързо обслужване и комуникация. Вашите клиенти имат възможност за:

 • Въвеждане на заявки
 • Въвеждане на запитвания
 • Ценови листи
 • Състояние на изпълнението на заявките
 • Състояние на експедициите
 • Справка за издадените фактури
 • Разпечатване на издадените фактури
 • Справка за задълженията
 • Справка за състоянието на лимитите
 • Състояние на рекламациите
 • Състояние на сервизните поръчки
Управление на POS системи

Това е фронт офис система за обслужване на търговски обекти. POS системата е с лесен и удобен интерфейс.

 • Автоматизирано издаване на фактури
 • Отпечатване на фискални касови бележки
 • Връзка с фискални принтери
 • Връзка с електронни везни
 • Работа с баркод четци
 • Диференцирано ценообразуване спрямо раз - личните клиенти, промоции и комплекти.
 • Касови и безкасови плащания
Xtolnet

В Xtolnet е на разположение стандартен модул за управление на интернет магазин. Модула предлага следните основни функционалности:

 • Търсачка
 • Управление на артикули
 • Клиентски карти и промоции
 • Работа със спедитори и калкулация на цени за транспорт
 • SEO оптимицация
 • Управление на потребителска кошница
 • Поддръжка
 • Продажби в реално време
 • На разположение е възможност за индивидуален дизайн на интернет магазина, съобразен с изискванията на конкретния клиент.
УПРАВЛЕНИЕ НА СНАБДЯВАНЕ И ДОСТАВКИ

Планирането в системата за управление на снабдяване и доставки се подпомага от анализи на клиентски поръчки и продажби. На разположение са също така справки за застояли стоки, определяне на оптимална наличност за определен продукт, реализация на продукти и ABC анализ, аналитични справки с възможност за сравнение на няколко периода.

Регистрирането на доставни цени позволява да се направи съпоставяне между цените и условията на доставка, предлагани от различните доставчици.

Анализът на заявките към доставчици дава възможност да се определи надеждността на всеки един партньор. За организации със сложна външнотърговска дейност и митническо облужване, в системата са разработени механизми за следене и обслужване на безмитни складове, складове под митнически надзор и складове на пристанища.

Системата за управление на снабдяване и доставки е предназначена да поддържа непрекъснатостта на производството и дейността по продажба на стоки.

 • Запитвания към доставчици
 • Оферти
 • Покупки
 • Договори, Комисионни договори
 • Одобрения
 • Рекламации
 • Поръчки към доставчици
 • Обслужване на аванси
 • Консигнации
 • Кредитни лимити
 • Ценообразуване и калкулации
 • Ценообразуване
 • Картотека и история на доставни цени
 • Каталози на доставчици
 • Планиране на доставка на база продажби и клиентски поръчки
 • Попълване на заявки към доставчици и следене на изпълнението.
 • Календар на падежи на задължения към доставчици.
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ CRM

Решението дава на мениджърите постоянен достъп до необходимата информация за проекти, фактури, история на покупките или текущо салдо, без да трябва да чакат търговците да изготвят специални за целта отчети.

Това позволява по-детайлно и ефективно следене на потенциалните клиенти, по-добър контрол на търговската дейност и по-силно фокусиране върху нуждите на клиента.

Търговците могат да анализират бюджетите, себестойността и ползата от всеки контакт, организация или дейност.

 • Маркетингови събития, кампании, разговори, срещи необходими ресурси за обслужване на клиенти
 • Управление и проследяване на задачи
 • Планиране на продажбите
 • Следене активността на търговците
 • Подпомагане на продажбите
 • Обслужване на запитвания и рекламации
 • Картотека на потенциални клиенти
 • Организиране на събития
 • Водене на кореспонденция с писма, e-mail, телефонни разговори, срещи и др.
 • Персонален календар
 • Водене на вътрешнофирмена документация
 • Справки и анализи
 • Приходи и разходи за маркетингови кампанни
 • Интеграция с мейл сървър
 • Управление на SMS съобщения
 • Интеграция с IP телефонни централи
 • Системата е удобна за ползване и изцяло ориентирана към подпомагане на търговската дейност. Лесен достъп до голям обем от информация за контрагентите, който е на разположение на служителите.
 • Маркетинговите кампании дават възможност за определяне на бюджет и също така на очаквани приходи и резултати, с възможност за детайлно отразяване на всички разходи.
СКЛАД И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

Системата дава възможност за пълноценно управление на складовата дейност. За подпомагане дейността по манипулиране на стоката, в системата е предвидена работа с мобилни устройства, с баркод четци, като за това се поддържат баркодове по артикули и по складови места. Служителите имат детайлна информация за състоянието на наличностите на даден артикул или избрани групи.

 • Складови наличности- свободно количество, резервирани количества, запазено за клиент, запазено за склад, стоки на път
 • Нареждане за приемане на стока
 • Нареждане за експедиране на стока
 • Минимални и максимални количества в склад по артикули и групи артикули
 • Финансова картина на складовите наличности
 • Ревизия - възможност за частична ревизия, запис на моментно състояние на преброяването, генериране на протоколи за липси и излишъци
 • Адресиране на складови пространства
 • Карта на запълването на склад
 • Отчетност по партиди и серийни номера
 • Йерархия на складове
 • Управление на разходи за складиране
 • Работа с партиди
 • Работа със серийни номера
 • Работа с мобилни устройства
 • Генериране на баркодове
 • Отпечатване на баркодове
 • Палетизация
 • Входящ и изходящ качествен контрол

Системата дава възможност за прехвърляне на стока между складове, като следи за изпълнение на преместването на стоки и количества и сигнализира при установени разлики в преместването. При работа с адресация на складове се поддържа вътрешно разместване на стока.

Поддържат се следните методи за оценка на стоково-материалните запаси:

 • Средно претеглена стойност
 • Първа входяща, първа изходяща (FIFO)
 • Последна входяща, първа изходяща (LIFO)
 • Партиден
ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Системата дава възможност за пълноценно управление на транспортната и спедиторска дейност. Натовареността на автомобилния парк, рентабилност на курсовете, периодични разходи за транспортния парк, планиране на прегледи, застраховки, окомплектовка.

 • Управление на транспортен парк
 • График транспорт
 • Управление на маршрути, пътни листи
 • Заявки за транспорт
 • Следене на ремонти по транспортни средства
 • Разходи по транспортни средства
 • Управление на спедиция
 • Себестойност на транспорт
 • Следене на разход на гориво
 • Управление на собствени бензиноколонки
 • Справки и анализи
СЧЕТОВОДСТВО
 • Възможност за водене на много фирми
 • Индивидуален сметкоплан
 • Неограничени аналитични нива на сметки
 • Дневници по ЗДДС, VIES декларация › Баланс, ОПР, ОПП, Главна книга и всички останали справки и документи, изисквани за счетоводната отчетност
 • Управление на дълготрайни материални активи
 • Данъчен и счетоводен амортизационен план
 • Автоматично приключване на сметки
 • Автоматизирано осчетоводяване на документи Системата дава възможност за бързо навлизане в по-подробни справки, анализиращи резултатите на аналитично ниво.
 • Пълна интеграция на счетоводните операции
 • Многовалутност
 • Бюджетиране
 • Международни Стандарти
 • Корпоративни Стандарти
 • Вграден Генератор на Справки
 • Графични Анализи
 • Счетоводство на Проекти
 • Счетоводни и финансови отчети
 • Консолидация
 • Паричен Поток
 • Симулации на счетоводни операции
 • ДМА
ФИНАНСИ И ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Системата предлага възможност за ефективно управление на финансовите ресурси включвайки възможности за бюджетиране, планиране, анализ и контрол на паричните средства

 • Очаквани постъпления
 • Анализ на постъпленията от продажби по контрагенти, групи контрагенти
 • Краткосрочни и дългосрочни вземания и задължения с възможност за настройване на периоди на разпределение
 • Дефиниране на погасителен план за вземания и задължения
 • Просрочени задължения и закъснели плащания
 • Прихващане на задължения и вземания
 • Разпределение на суми от контрагенти
 • Управление на каси и банкови сметки
 • Кредитни карти
 • Акредитиви, факторинг, наложен платеж
 • Подотчетни лица
 • Планиране на паричния поток
 • Управление на разсрочени плащания
 • Следене на финансови договори
 • Автоматизирано начисляване на неустойки
 • Напомнящи писма за просрочия
 • Застраховани вземания
УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Системата за управление на разходи е предназначена да обхване както производствените разходи, така и всички разходи, съпътстващи търговската дейност и нормалното функциониране на организацията.

Чрез навременното отразяване се дава възможност за контрол над извършваните разходи, поглед върху структурата на разходите за придобиване стоки и материали и производството на продукция.

 • Планиране на разходите по офиси, направления и дейности
 • Дефиниране и управление на бюджети
 • Лизингови договори
 • Управленско счетоводство - центрове на приходи, центрове на разходи и центрове на печалба
 • Одобрения на разходи
 • Разпределение на преки и непреки разходи

В търговската част се дава възможност за следене и разпределение на разходи в процеса на придобиване на стока:

 • Мито
 • Екотакса, Продуктова такса
 • Транспорт
 • Товаро-разтоварна дейност
 • Такси, застраховки и др.
БЮДЖЕТИРАНЕ
 • Бюджетиране на разходите
 • Бюджетиране на приходите
 • Проследяване на реалното изпълнение на бюджета
 • Съпоставка план/изпълнение на бюджета
 • Вариантност на бюджета
 • Симулация на различни варианти
 • OLAP анализи
СЕРВИЗ И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

Системата дава възможност за управление на сервизно обслужване на гаранционни извънгаранционни поръчки. Проследяване на статуса на сервизните поръчки, отговорни сервизни инженериистория на дефектите.

 • Работа със серийни номера
 • Работа с гаранции от доставчика и към клиента
 • Приемане на сервизни поръчки
 • Прогнозиране на срок за изпълнение
 • Разпределение на поръчките по сервизни сътрудници
 • Отчитане на време за изпълнение
 • Проследяване на статуса на сервизната поръчка
 • История на предишно сервизиране на продукта
 • Работа със собствени норми и норми на доставчика
 • Възможност за отчитане на реално време за сервизиране
 • Планиране на заетостта на сервиза
 • Анализи по проблеми, марки и артикули
 • Замяна на повредено оборудване
 • Сервизни кампании
 • Абонаментни планове
 • Откази на гаранции
 • Работа с външни сервизи
 • Обслужване на RMI
 • Анализи на сервизната дейност
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Решението за управление на персонала дава на служителите от отдел "Личен състав" основните средства за управление на служители, екипи и звена в цялата организация.

Информацията за служителите се съхранява в добре подреден и удобен за работа архив, който насочва вниманието към управлението на служителите, а не само към архивирането на документите.

В системата се пазят автобиографии, договори, данни за контакт, договорено заплащане и т.н. Всички данни за служителя са събрани на едно място и се управляват централизирано. Освен това по всяко време имате достъп до архивни документи, например предишни договори със служителя.

 • Персонална информация за всеки служител
 • Категоризация на всеки сътрудник в организацията
 • Атестации
 • Придобити квалификации
 • История на назначение
 • Трудово възнаграждение
 • Формиране на бонуси по различни критерии
 • Работа с комисионни за търговски пътници и др.
 • Количество и използвани отпуски
 • Присъствена книга
 • Автоматично изчисление на отработеното време
ПРОИЗВОДСТВО

Системата дава възможност да оптимизирате управлението на производството, като това се реализира на база на:

 • Системата дава възможност да оптимизирате управлението на производството, като това се реализира на база на:
 • Механизмите MRPII
 • Управление на складове иматериални потоци
 • Следене степента на натоварване на производствените мощности
 • Използване графици на машини и производствени центровe
 • Производствен график
 • Работа с производствени капацитети
 • Работа с подизпълнители
 • Управление на технологични карти
 • Управление на сменно производство
 • Ишлеме
 • Формиране на прогнозна и реална себестойност
 • Управление на нормовремена
 • Следене заплащането на работниците
 • Разпределение на преки и косвени разходи
 • Графици на ремонти
 • Предвидени са опции за управление на допуски при разхода на суровини, материали, труд
 • Отчитане и контрол на фири
 • Отчитане и контрол на брак
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Системата за управление на проекти интегрира в една система контрола върху финансите и управление на проекти.

С тази уникална комбинация, мениджмънтът има възможност да следи и анализира бюджети, да ги съпоставя с актуалните разходи и да получава информацията в различни сечения - по бизнес единици, клиенти, отдели, проекти, служители и др.

Всеки от екипа може да обменя информация по едно и също време, независимо от неговото местоположение. Разходите за материали, доставки, други външни разходи и подизпълнители, често представляват голяма част от разходите по проекта. За това те трябва да бъдат проследявани и управлявани, както и да бъдат дефинирани приоритетите при разпределяне на ресурсите и да се намери баланса между поставените цели и ограничените ресурси

 • Проект-план с цели, задачи, ресурси и назначения
 • Дефиниране на етапи - графици, продължителност, последователност, осигуряване на трудови ресурси - мениджър проект, мениджър етап, работници и т.н.
 • Дефиниране на проектните под етапи
 • Анализиране на състоянието на проекта и/или етапа
 • Контрол и отчетност › Процент на завършване
 • Планиране на времеви графици
 • Договорни отношения и система за одобрения
 • Анализ на състоянието разходи, загуби, производствен, технически, икономически, пазарен потенциал.
ПЛАНИРАНЕ
 • Планиране на производствени мощности
 • Планиране на човешки ресурси
 • Планиране на инвестиции
 • Планиране на доставки на база прогноза за търсене
 • Планиране на транспорт
 • Планиране на разходи и себестойност
 • Планиране на парични потоци
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ЗАДАЧИ

В UniVersumERP е изградена система за управление и контрол на вътрешно фирмените задачи. Системата съхранява пълната история на задачите, отговорите и изпълнението на поставените задачи към/от служители, групи служители, ръководство. Модулът е снабден със система за напомняния, информираща за степента на изпълнение на задачите, както към отговорния служител, така и към поставилия задачата.

 • Задачи към служители
 • Задачи към група служители
 • Срокове за изпълнение
 • Статус на изпълнението
 • Отговорници
 • Справки свързани с изпълнението и контрола на вътрешно-фирмените задачи
Business intelligence (BI)
 • Събиране и систематизиране на данните от работата на UniVersum ERP
 • Анализ и интерпретация на събраната информация
 • Филтриране и администриране на достъпа до събраната информация
 • Предоставяне на набор от отчети и статистика на фирменото ръководство
 • Настройка на филтри за клиенти и продукти
 • Задаване на времеви филтри и интервали
 • Избор на икономическите показатели
 • Задаване на дълбочината на йерархията
 • Избор на вида сравнителен анализ