UniVersumBI

Софтуерно решение за бизнес анализ и прогнозен логически анализ.

Какво е BI система ?

Business Intelligence (BI) e система за придобиване и превръщане на суровите данни в смислена и полезна информация за целите на бизнес анализа.

Защо да изберете Universum BI ?

UniVersum BI e софтуерно решение за бизнес анализ и прогнозен логически анализ изграден на следните основни аспекти:

 • Събира и систематизира данните от работата на клиентската ERP система
 • Събира информация от разнообразни външни системи постъпваща в различни формати
 • Анализира и интерпретира събраната информация
 • Филтрира и администрира достъпа до събраната информация
 • Предоставя набор от отчети и статистика на фирменото ръководство

UniVersum BI поддържа богат набор от аналитични отчети, структурирани по йерархии на клиенти:

 • Отчети за месечните продажби и оборотите
 • Отчети за дневните продажби и оборотите
 • Сравнителни отчети за продажби и обороти за два или повече периода
 • Отчети за реализираната печалба

Управление на отчетите в UniVersum BI се осъществява чрез:

 • Настройка на филтри за клиенти и продукти.
 • Задаване на времеви филтри и интервали.
 • Избор на икономическите показатели.
 • Задаване на дълбочината на йерархията.
 • Избор на вида сравнителен анализ.

Формат на отчетите в UniVersum BI като:

 • На екран под формата на табличен отчет.
 • Excel документ.
 • PDF документ.

Администрацията на UniVersum BI обхваща следните функции:

 • Администрация на потребители
 • Тaзи функция служи за създаване и промяна на данните на потребителя, като за всеки потребител могат да се присвояват различни роли: системен администратор, супервайзер, мениджър отдел, регионален мениджър, управляващи или стандартен потребител
 • Администрация на достъпа
 • Тази функция служи за конфигуриране на правата за достъп на потребителите до отчетите и другите функции на системата
 • Услуги и системни функции
 • В тази област са предоставени различни функции за поддръжка на базата данни, както и за настройка и мониторинг на услугите за зареждане на данни
UniVersum BI e софтуерно решение за бизнес анализ и прогнозен логически анализ изграден на следните основни аспекти
 • събиране и систематизиране на данните от работата на клиентската ERP система
 • събиране на информация от разнообразни външни системи постъпваща в различни формати
 • анализ и интерпретация на събраната информация
 • филтриране и администриране на достъпа до събраната информация
 • предоставяне на набор от отчети и статистика на фирменото ръководство
UniVersum BI поддържа богат набор от аналитични отчети, структурирани по йерархии на клиенти
 • oтчети за месечните продажби и оборотите
 • oтчети за дневните продажби и оборотите
 • сравнителни отчети за продажби и обороти за два или повече периода
 • отчети за реализираната печалба
Управление на отчетите в UniVersum BI е чрез
 • настройка на филтри за клиенти и продукти
 • задаване на времеви филтри и интервали
 • избор на икономическите показатели
 • задаване на дълбочината на йерархията
 • избор на вида сравнителен анализ
Формат на отчетите в UniVersum BI
 • на екран под формата на табличен отчет
 • като Excel документ
 • като PDF документ
Администрацията на UniVersum BI обхваща следните функции
 • администрация на потребители
 • тaзи функция служи за създаване и промяна на данните на потребителя, като за всеки потребител могат да се присвояват различни роли като: системен администратор, супервайзер, мениджър отдел, регионален мениджър, управляващи или стандартен потребител
 • администрация на достъпа
 • тази функция служи за конфигуриране на правата за достъп на потребителите до отчетите и другите функции на системата
 • услуги и системни функции
 • в тази област са предоставени различни функции за поддръжка на базата данни, както и за настройка и мониторинг на услугите за зареждане на данни

Избор на отчет в UniVersum BI

Изборът на желания отчет се извършва чрез удобен и интуитивен интерфейс, който може да се конфигурира индивидуално за всеки потребител
 • фирма, която се анализира (системата позволява работа с произволен брой фирми)
 • период
 • филтър и дълбочина на йерархията на клиентите
 • филтър и дълбочина на йерархията на продуктите
 • икономически показатели, които се анализират

За извършването на целенасочени анализи е важно дименсиите да могат да се комбинират помежду си и да има възможност за разглеждане на произволен брой обекти от всяка дименсия. Комбинацията на дименсиите се определя при конфигурацията на шаблоните за отчети, която се извършва съгласно заданието на клиента. Изборът на обектите от всяка дименсия, които участват в конкретен анализ се извършва от потребителя чрез построяването на т. нар. филтри.При построяването на филтри в разработваните могат да се комбинират произволен брой от предоставените критерии, за да се ограничи изборът на обекти, участващи в анализа.

На всеки филтър се дава име, с което той се записва и може да се ползва повторно. При зареждане на данни филтрите се актуализират автоматично, така че всички промени на основните данни в ERP системата отговарящи на зададените ограничителни критерии, се отразяват без намесата на потребителя.

UniVersum BI предлага на потребителя възможност за генериране на избрани отчети на определен интервал от време и тяхното разпращане до съответните потребители
 • такт на повторение: ежедневно, ежеседмично с възможност за задаване на един или повече дни от седмицата или ежемесечно с възможност за задаване на конкретна дата или първи/последен ден от месеца
 • разглеждан период: в дни, седмици или месеци назад от актуалната дата
 • формат на отчета: Excel таблица, PDF файл. Могат да се генерират и изпращат и повече от един формати
 • списък на получателите: Заявените отчети се генерират автоматично и се изпращат по E-Mail на зададените в списъка получатели