UniVersumACC

Интегрирана система за управление на двустранно счетоводство във фирмата. Поддържа автоматизирано въвеждане на счетоводни записи на стопанските операции и импорт на данни от файл.

Състои се от няколко взаимно свързани модула:
Сметкоплан
 • Импорт на файл от вече съществуващ сметкоплан
 • Настройка на индивидуален сметкоплан на фирмата

Счетоводство
 • Въвеждане на ръчни счетоводни записи
 • Автоматизирано въвеждане на стопански операции
 • Следене на валутни разлики
 • Поддържане на резервни копия на счетоводните записи
 • Изпълнение на автоматизирани приключвателни модели на счетоводни сметки за приходи/разходи

Дневници по ДДС
 • Справки за документооборота на фирмата
 • Изготвяне на дневник на покупките/продажбите, справка декларация по ЗДДС
 • VIES декларация
 • Интрастат декларация за пристигания/изпращания
Амортизации
 • Следене на дълготрайните активи на фирмата
 • Амортизация на активи - за счетоводни и данъчни цели
 • Преоценка на ДМА
 • Инвентаризационни описи

Дефинирани ОТЧЕТИ
 • Индивидуално изготвяне на отчети от потребителите

Справки
 • Периодични и хронологични отчети
 • Движение на счетоводни сметки
 • Оборот на ведомост - на синтетично и аналитично ниво
 • Главна книга
 • Баланс, ОПР, Отчет за собствен капитал,Отчет за паричния поток

Консолидация
 • Обединение на отчети на свързаните фирми

Universum ACC Screenshot Universum ACC Screenshot Universum ACC Screenshot Universum ACC Screenshot Universum ACC Screenshot Universum ACC Screenshot Universum ACC Screenshot