CarsManager

Специализирана система за управление дейности на компании от автомобилната индустрия.

Cars Manager е специализирана система за управление дейностите на компании от автомобилната индустрия. Дългогодишния опит на екипа на Юнисофт Инженеринг в разработката на софтуерни решения за управление и автоматизиране на бизнеса позволи разработката на специализирано решение за нуждите на автомобилния бранш. Системата работи с единна база данни за клиенти и доставчици и възможности за разделяне на сечения и специфични условия. В системата има и вградена система за управление на връзките с клиенти CRM.

Cars Manager предлага удобен за работа графичен потребителски интерфейс за различните работни места. Към продукта е разработена система за определяне достъпа на работещите до определени части от данните които се отнасят до техните задължение,като по този начин важната финансова информация е на разположение само на управляващия екип.

В Cars Manager е включена специализирана система за достъп на информацията през Интернет. С нейна помощ може да се направи общодостъпна информацията за наличните за продажба автомобили и резервни части.

В продукта е заложен генератор на справки, с чиято помощ винаги имаме информация в реално време. Достъпът до справките в системата се определя от правата на всеки отделен потребител и са разделени на два основни типа:

 • справки, касаещи управляващия екип на фирмата – това са различни обобщени отчети на информацията като обороти, продадени количества, неизпълнени заявки и др.
 • работни справки, помагащи на потребителите, които въвеждат информацията да работят по-бързо с различните документи.

За удобство и разширяване на възможностите в системата могат да се въвеждат автоматично различни типове информация, съхранявана във вид на файлове.

Cars Manager е отворен тип система с възможност за интеграция с други типове хардуерни и софтуерни решения включително и пълна интеграция с UniVersum ERP. Продуктът може да работи централизирано с една инсталация и множество офиси, както и децентрализирано с множество инсталации и консолидирана информация и отчети.

Cars Manager е високо производителна система която може да се използва както в офиси и поделения с няколко компютъра, така и голям централен офис с десетки и стотици работни места. При това изискванията към необходимите технически средства са много по-малки от нормалните за системи от този клас.

Cars Manager предоставя възможност за въвеждане и следене на разходите по външни документи, не пряко свързани с дейността на фирмата /консумативи, канцеларски материали, …/. Реална е и възможността за предоставяне и отчитане на служебни аванси по каса и по банков път.

Системата обхваща следните дейности в автомобилния бранш:

Продажба на автомобили

В модула е обхваната дейността по продажбата на автомобили.

 • Предвидени са възможности за въвеждане на различни модели и модификации на автомобилите, поръчване на автомобили при производителя с описване на техните екстри и допълнително оборудване.
 • Формиране на поръчки към производители на базата на предварително зададени критерии.
 • Следенето на транспорта на автомобилите с автовози от производствените точки до търговските центрове в страната, както и движението на автомобилите между отделните офиси на фирмата-продавач. По този начин във всеки един момент е известно местонахождението на всички автомобили. Всяка промяна на локацията на автомобила остава следа и при необходимост може да се направи справка за движението му между отделните точки.
 • Предоставяне на оферти на клиенти по условия предварително определени от управляващия екип на фирмата.
 • Изготвяне на договорите за покупка или лизинг.
 • Обработване на специални поръчки от клиенти.
 • Обмитяване при внос на автомобилите.
 • Предпродажбен преглед и сервиз на автомобила.
 • Изготвяне на приемо-предавателен протокол при продажба на автомобила.
 • Следене на лизинговите вноски при продажба на лизинг.
 • Отразяване на различните щети възникнали в процеса на транспортиране на автомобилите.
 • Изготвяне на график за предаване на продадените автомобили.
 • Възможност за автоматично фактуриране по зададени критерии.
 • Импорт на банкови извлечения в системата.
 • Издаване на платежни нареждания.
 • Погасяване на задължения, прихващания.
 • Начисления на неустойки при закъснения на плащания.
 • За служители на фирмата работещи отдалечено (например в провинцията) е предвидена възможност през Интернет да следят налични автомобили, да ги запазват за определен период и да ги договорират. Търговците могат да проследяват местоположението и състоянието на продадените от тях но не предадени автомобили.
Сервиз
 • Cars Manager предлага модул за цялостно управление на сервизната дейност. Предвидени са разнообразни видове поръчки като: гаранционна, извън гаранционна и др.
 • В системата могат да се задават нормовремена за конкретни операции и да се следи отработеното време от всеки монтьор за период от време. Следи се също и вида труд извършен от монтьорите, на базата на което се правят множество справки и отчети.
 • От склада с резервни части се изписват автоматично частите необходими за изпълнение на сервизната поръчка и при необходимост могат да се правят заявки за доставка на части които липсват в склада. Към всяка поръчка могат да се издават фактури за авансово плащане. Системата дава възможност за търсене на замени на липсващи резервни части.
 • Предвиден е голям набор от справки за приключени и неприключени поръчки.

Резервни части и магазин
 • Предлага възможност за цялостно следене на движението на стоките.
 • Въвеждане на заявки от клиенти.
 • Въвеждане и следене на авансови плащания.
 • Възможност за автоматично формиране на поръчки към доставчика въз основа на клиентските заявки.
 • Въвеждане на покупки от страната, както и покупки от внос с разпределяне на мито и транспорт.
 • Следене на фактурираните и доставени количества в покупните фактури и определяне на причината за разликите между двете суми /недоставени, повредени при транспорт, …/
 • Автоматично резервиране на количества в отворените заявки.
 • Формиране на необходима минимална наличност.
 • Продажби през магазин.
 • Даване стоки на консигнация.
 • Взимане стоки на консигнация.
 • Фактуриране.
 • Възможност за издаване на данъчни дебитни и кредитни известия.
 • Съдържа пълен набор от средства за удобна работа със заместени каталожни номера.
 • Възможности за импорт на документи от файл и за изпращане на заявки към доставчика по електронен път.